Menu

členská sekce WP1

členská sekce WP2

Odkazy

ELDEL.CZ > VARIABILITA vývoje počáteční čtenářské gramotnosti

Variabilita vývoje počáteční čtenářské gramotnosti u dětí s rizikem vzniku specifických poruch učení (GAUK č. 364911) 2011 - 2013

Hlavní řešitel: Bc. Tereza Kučerová

Spoluřešitelé: PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. (školitelka), Bc. Lucie Bláhová, Bc. Veronika Bláhová, Mgr. Klára Špačková, Ph.D.

Anotace:

Cílem projektu je zmapovat variabilitu rozvoje počáteční gramotnosti u dětí s rizikem specifických poruch učení.
Cílovou skupinou ohrožených jsou děti z rodin s familiárním rizikem vzniku SPU a děti s narušeným vývojem řeči. Opakovaným testováním v prvních dvou letech školní docházky budou postihovány samotné dílčí funkce a jejich vývoj a průběh nabývání školních dovedností.
Projekt by měl odpovědět na otázku, které děti z rodin s hereditární zátěží jsou nejvíce ohrožené dyslexií a jaký je vztah mezi narušeným vývojem řeči a specifickými poruchami učení; jak se obě skupiny odlišují od dětí s běžným vývojem, jak u nich vznikají potíže ve čtení a psaní; které funkce je potřebné sledovat a trénovat.
Výsledky výzkumu mohou obohatit nejenom poznatkovou bázi v oblasti SPU a jejich rizik, ale také podnítit zájem o časná období školních obtíží. Budeme-li s dítětem pracovat včas, můžeme působit preventivně, předcházet vzniku dalších obtíží. Popis dynamiky vývoje dílčích funkcí v prvních dvou ročnících, podobně jako popis vývoje a problémů v základech školních dovedností u rizikových dětí zatím není u nás k dispozici.
Výsledky výzkumu mohou pomoci v argumentaci k nutnosti přechodu od diagnostiko-terapeutického modelu péče k modelu preventivně-intervenčnímu.


Vytisknout © 2008 - 2024 ELDEL.cz