Menu

členská sekce WP1

členská sekce WP2

Odkazy

ELDEL.CZ > Rizikové faktory ve vývoji gramotnostních dovedností- ELDEL WP2

WP2: Rizikové faktory ve vývoji gramotnostních dovedností

Cíle projektu:

Dnes je už dobře známo, že psaní a čtení jsou schopnostmi, jejichž základem je řeč mluvená. Proto se předpokládá, že děti s potížemi mluvené řeči, zejména s narušeným vývojem řeči v předškolním věku, jsou ohrožené poruchami učení. Ve skutečnosti však děti s narušeným vývojem řeči vykazují velkou různorodost, co se týče následných problémů s čtením a psaním. Poruchy učení se u těchto dětí projevují jednak v různé míře (u některých se neprojeví vůbec), jednak s různým spektrem poruchy (s jiným těžištěm deficitu, s jiným rozložením silných a slabých stránek)

Hlavním cílem této studie je proto objasnit vývojový vztah mezi potížemi v mluvené řeči v předškolním věku dítěte a potížemi v čtení a psaní v školním věku. Chceme sledovat a opakovaně (3 krát po dobu 3 let) vyšetřit 3 skupiny dětí: děti s narušeným vývojem řeči, děti s rodinným rizikem pro vznik poruch učení a děti intaktní. Porovnáním výkonů těchto dětí v testech zaměřených na jazykové i nejazykové schopnosti a porovnáním informací, které získáme od rodičů dětí, si klademe za cíl zjistit, v kterých konkrétních oblastech vývoje dítěte jsou patrné deficity, či jaké vnější vplyvy způsobují, že u některých dětí se specifické poruchy učení objeví a u jiných ne.


Vytisknout © 2008 - 2024 ELDEL.cz