Menu

členská sekce WP1

členská sekce WP2

Odkazy

ELDEL.CZ > Předpoklady rozvoje gramotnosti v evropských jazycích- ELDEL WP1

WP1: Předpoklady rozvoje gramotnosti v evropských jazycích

Cíle projektu:

Čtení a psaní jsou činnosti s psycholingvistickým základem, tzn. že se odvíjejí od několika klíčových kognitivních dovedností a jsou výrazně ovlivňované povahou pravopisného systému jazyka, který si dítě osvojuje.

Vývoj těchto dovedností byl prozatím nejlépe zmapován a popsán v anglicky mluvícím prostředí. Ukazuje se, že proces osvojování a rozvoje čtení a psaní výrazně ovlivňují dvě dovednosti: dovednost vědomé manipulace se slovy na úrovni hlásek/fonémů (tzv. fonematické uvědomování) a znalost písmen. Výzkumy z anglicky mluvících zemí ukazují, že fonematické uvědomování a další dovednosti zpracování fonologických informací jsou nejvýznamnějším a nejdéle přetrvávajícím prediktorem individuálních odlišností v rozvoji gramotnosti, resp. čtení a psaní (1, 2, 3).

Rozvoj výzkumu čtení a psaní realizovaného v tzv. cross-lingvistické perspektivě ( tj. s dětmi, jejichž mateřštinou je jiný evropský jazyk než angličtina) ovšem ukazuje, že důležitost a délka působení jednotlivých klíčových dovedností v průběhu rozvoje gramotnosti se liší v různých evropských jazycích a to v závislosti na:

Zdá se tedy, že míra tzv. ortografické hloubky daného jazyka ( tj. jak transparentní jsou v daném jazyce vazby mezi fonémy a grafémy, které je reprezentují) , charakter a povaha daného jazyka i metody výuky čtení a psaní mohou významnou měrou ovlivňovat význam kognitivních mechanismů uplatňujících se v procesu rozvoje čtení a psaní.

Výzkum, který v rámci projektu ELDEL realizujeme, si klade za cíl pomocí tříletého sledování populace českých dětí v předškolním a raném školním věku (realizovaného v souběhu se sledováním dětí v dalších 4 evropských zemích), přispět k porozumění zákonitostem vývoje čtení a psaní v jednotlivých evropských jazycích a především k testování hypotéz o vlivu transparentnosti ortografie a charakteru daného jazyka či vlivu podoby výuky těchto dovedností na jejich rozvoj.

Výzkum, který by umožňoval sledovat vývoj čtenářských a pisatelských dovedností v takto rozsáhlé inter -jazykové perspektivě nebyl dosud realizován.

1). Byrne, B. (1998). The foundation of literacy: The child´s acquisition of the alphabetic principle. Hove, Psychology Press-

(2.) Caravolas, M., C. Hulme, et al. (2001). "The foundations of spelling ability: Evidence from a 3-year longitudinal study." Journal of Memory and Language 45: 751-774.

(3.) Muter, V., C. Hulme, et al. (2004). "Phonemes, rimes and language skills as foundations of early reading development: Evidence from a longitudinal study." Developmental Psychology 40: 663-681.

(4.) Wimmer, H. and U. Goswani (1994). "The influence of orthographic consistency on reading development: word recognition in English and German." Cognition: 91-103.

(5). Caravolas, M. The nature and causes of dyslexia in different languages. In. M.Snowling, Ch. Hulme (Eds.) The Science of Reading:A handbook. Oxford: blackwells Publishers.

(7.) Muller, K. and S. Brady (2001). "Correlates of early reading performance in a transparent orthography." Reading and Writing 14: 757-799.

(8.) Caravolas, M., Volin, J., & Hulme, C. (2005). Phoneme awareness is a key component of alphabetic literacy skills in consistent and inconsistent orthographies: Evidence from Czech and English children. Journal of Experimental Child Psychology : 92, 107-139.


Vytisknout © 2008 - 2024 ELDEL.cz