Menu

členská sekce WP1

členská sekce WP2

Odkazy

ELDEL.CZ > POROZUMĚNÍ ČTENÉMU

Porozumění čtenému - typický vývoj a jeho rizika (2013-2015)

P407/13-20678S

Stručná charakteristika projektu
Výzkumný tým
Spolupracující školy
První etapa sběru dat (podzim 2013)
Druhá etapa sběru dat  (jaro 2014)
Třetí etapa sběru dat - rizikové skupiny (jaro 2015)
Publikační a mediální výstupy 

Anotace: 

Předložená studie se zabývá jednou z klíčových dovedností čtenářské gramotnosti, a to porozuměním čtenému. V současné době je toto téma výzkumně sledováno z hlediska různých paradigmat. Zaměřujeme se na tzv. prekurzory porozumění čtenému, které ve shodě se zahraničními přístupy hledáme v kognitivních i jazykových schopnostech a dovednostech dětí. Záměrem projektu je dále popsat dynamiku i variabilitu rozvoje porozumění čtenému u dětí běžného vývoje, v závislosti na vnitřních i vnějších vlivech, to vše v češtině jakožto transparentním jazyce.

Nalezená měřítka porozumění čtenému budeme aplikovat na rizikové skupiny z hlediska čtenářské gramotnosti – děti se specifickou poruchou učení, se specifickou poruchou jazyka, s Aspergerovým syndromem a u slabých čtenářů, s cílem poznání specifických charakteristik  dílčích problémů porozumění čteného.

Pro naplnění výzkumných cílů budou konstruovány výzkumné baterie testů vycházející z nejnovějších zahraničních přístupů, s možností využití našimi následovateli.

Cíle projektu: 

1) Identifikace prekurzorů porozumění čtenému (kognitivní a jazykové předpoklady)

2) Popis vývojové dynamiky a variability porozumění čtení (ve vztahu k metodě čtení i vnějším vlivům)

3) Postižení charakteru i problémů v porozumění čtenému v rizikových skupinách (děti s SPU, SLI, AS,  slabí čtenáři)

Členky výzkumného týmu z katedry psychologie PedF UK v Praze: 

Konzultantky: 

 Výzkumné asistentky: 

 Externí spolupráce:

Spolupracující školy:

V roce 2013 (listopad – prosinec) probíhala přímo ve školách první etapa výzkumného projektu – testování cílové skupiny dětí 1.-4. ročníků ZŠ v analyticko-syntetické i genetické metodě čtení. Spolupráce se všemi školami pokračovala i v druhé etapě sběru dat (duben-květen 2014). 

Počty vyšetřených dětí v první etapě (T1) testování:

Ročník

Analyticko-syntetická metoda čtení  (n)

Genetická metoda čtení (n)

Celkem (n)

1

68

62

130

2

62

64

126

3

62

65

127

4

63

71

134

Počty dětí

255

262

517

 Přehled jednotlivých sezení v etapě T1:

1. sezení:

14.10.-1.11.2013

2. sezení:

4.11.-22.11.2013

3. sezení:

25.11.-20.12.2013

Počty vyšetřených dětí v druhé etapě (T2) testování:

Ročník

Analyticko-syntetická metoda čtení  (n)

Genetická metoda čtení (n)

Celkem (n)

1

58

60

118

2

58

59

117

3

61

64

125

4

60

65

125

Počty dětí

237

248

485

 Přehled jednotlivých sezení v etapě T2:

1. sezení:

24.3.-25.4.2014

2. sezení:

28.4.-30.5.2014


TŘETÍ ETAPA SBĚRU DAT (T3) - PROSINEC 2014 - DUBEN 2015 

Poslední etapa sběru dat, která je zaměřena na porozumění čtenému u těchto rizikových skupin:

1, Děti se specifickými poruchami učení (dyslexie)

2, Děti s narušenou komunikační schopností (dysfázie)

3, Děti s poruchami autistického spektra (Aspergerův syndrom)

4, Slabí čtenáři  

Do studie bude zařazeno cca 30-40 dětí z každé rizikové skupiny (jde o vždy o žáky 4. ročníků). Vzhledem k specifikům jednotlivých skupin dětí spolupracujeme se základními školami v celé ČR. V této etapě jsou provedena s každým dítětem 2 individuální sezení.  Skupina slabých čtenářů bude identifikována na základě výsledků kriteriálních testů ze vzorku z první a druhé etapy testování (z původně plánovaných cca 400 dětí byl vzorek navýšen o více než 100 dětí). 

Výzkumný tým se v roce 2015 zúčastnil mezinárodní odborné konference v Kanadě (International Symposium on Educational Literacy SILE. Jouvence,  Quebec, 24-26.8.2015) , kde prezentoval celkem 6 příspěvků, dílčích výsledků výzkumu. 

   Zazněly zde tyto příspěvky: 


Vytisknout © 2008 - 2023 ELDEL.cz